Facebook

figuurtje Reglement

 

Wedstrijdreglement  ONK 2024

De inzending

 1. Aan de wedstrijd mag alleen worden deelgenomen door amateur-bierbrouwers.
 2. Een amateur bierbrouwer is een natuurlijk persoon die amateurbier brouwt zonder daarbij commerciële doelen na te streven.
 3. Een amateurbier is een bier dat gebrouwen is door een of meerdere amateur bierbrouwers zonder dat daar accijns is over betaald.
 4. Bieren kunnen worden ingezonden in de klassen zoals weergegeven in de BKG Biertypen lijst.
 5. Klasse E is het kloonbier. Dat is in 2024 Zundert 8 van brouwerij de Kievit.
 6. Voor een inzending in de vrije klasse dient een “logboekformulier klasse V” te worden ingevuld. Dit formulier is te downloaden via www.bierkeurmeestersgilde.nl
 7. Opgave en betaling voor de wedstrijd dient via de website van het www.onkbrouwen.nl te geschieden. Betaling geschiedt alleen per iDeal direct bij inschrijving. Deelnemers die niet bij inschrijving betalen worden uitgesloten van deelname aan het ONK2024.
 8. Na aanmelding krijg je een mail met daarin je etiketten in PDF formaat. De flessen etiketten worden door de wedstrijdorganisatie volledig ingevuld: flesnummer, klasse en type. Print deze uit op normaal papier, knip ze uit en plak ze op de flesjes. Wij adviseren je om dat met plakband te doen, over het nummer heen en geheel rond het flesje. Hiermee is het nummer nog goed te lezen in geval van beschadigingen van het etiket/label.
 9. De deelnemer plakt de etiketten op de flesjes, ongeveer 1,5 cm boven de bodem.
  Euroflesje voorbeeld
 10. Het maximale aantal inzendingen per deelnemer is 6 bieren. Er mag 1 bier per type ingezonden worden. Dus er kunnen meerdere inzendingen per klasse ingezonden worden.
 11. Er moeten 3 flesjes per bier worden ingeleverd.
 12. Als een bier door meerdere mensen is gebrouwen, dient men de namen van de brouwers te vermelden met een maximum van drie.
 13. Alle ter keuring ingezonden bieren dienen door de inzender zelf te zijn vervaardigd (zie ook punt 2&3).
 14. Tot de wedstrijd worden alleen inzendingen die zijn gebotteld in 30cl BNR fles,33cl long necks en 33cl vichy flessen toegelaten en dienen bruin van kleur te zijn. De flessen mogen geen uiterlijke kenmerken van een specifieke brouwerij bevatten (zoals bijvoorbeeld de flessen van Jopen, Brewdog, of de verschillende trappistenbrouwerijen).
  Flestypen
 15. Kroonkurken zijn zilver-, goud- of bronskleurig.
  Zilverkleurige dopGoudkeurige dop
 16. Alle flessen dienen vrij te zijn van persoonlijke kenmerken.
 17. De fles en sluiting dienen onbeschadigd te zijn.
 18. De afstand tussen bovenkant dop en het bieroppervlak moet zijn tussen 1 en 4 cm.
  vulhoogte
 19. De inzender van de bieren gaat bij inschrijving akkoord met het wedstrijdreglement, wat is  vastgesteld door de wedstrijdorganisatie.
 20. De ingezonden flessen worden niet geretourneerd naar de inzender.
 21. Wanneer een inzending niet voldoet aan het bepaalde in artikel 5 + 14 t/m 18 is de inzending automatisch uitgesloten van deelname aan de wedstrijd. Inschrijfgelden en bieren zullen onder geen beding worden geretourneerd aan de deelnemers.

Een samenvatting van de klassen:
 Klasse A
Bieren met een lichte kleur, ≤ 30EBC en een begin SG < 1060.
 Klasse B
Bieren met een donkere kleur > 30 EBC en een begin SG < 1060
 Klasse C
Bieren met een lichte kleur ≤ 30 EBC en een begin SG ≥ 1060
 Klasse D
Bieren met een donkere kleur > 30 EBC en een begin SG ≥ 1060
 Klasse E
De kloonklasse. Een bier gebrouwen naar commercieel voorbeeld. Dit bier is voor het ONK 2024 Zundert 8 van brouwerij de Kievit. Een bier gebrouwen voor deze categorie komt niet in aanmerking voor het algemeen kampioenschap.
 Klasse V
De vrije klasse. Bieren die niet in de klasse A t/m D passen.
 
Per bier kan één van de volgende extra opties aangeven worden: Normaal, Hop, Rook, Hout of Brett.
 
De keurmeester / organisatie

 1. Het is deelnemers op geen enkele wijze toegestaan de beoordeling van de keurmeesters te beïnvloeden.
 2. De jury bestaat uitsluitend uit keurmeesters van het BKG, die door de organisatie zijn uitgenodigd.
 3. De wedstrijd organisatie is het geheel binnen de organiserende vereniging, dat uitvoerend betrokken is bij de voorbereiding en/of daadwerkelijke fysieke organisatie van de wedstrijd zelf.
 4. De wedstrijd commissie is het onderdeel van de wedstrijdorganisatie, dat actief betrokken is bij de jurering.
 5. De wedstrijdcommissie is gerechtigd om bij twijfel over de amateurstatus van de inzender, de inschrijving(en) uit de wedstrijd te nemen. Er vindt dan geen restitutie van het inschrijfgeld plaats.
 6. Eén der ervaren keurmeesters wordt aangewezen als de juryvoorzitter. De juryvoorzitter wijst indien nodig een assistent aan. De juryvoorzitter kan worden bijgestaan door de wedstrijdorganisatie.
 7. Keurmeesters en leden van de wedstrijdcommissie mogen nimmer meedoen aan een wedstrijd waarbij zij zelf jureren of assisteren.
 8. Het is de taak van de keurmeester om per klasse de rangorde aan te geven. Elke keurmeester keurt maximaal 12 bieren in de klassen A en B, en maximaal 10 bieren in de klassen C, D,E en V. Hij/zij kan worden bijgestaan door een steward. De keurmeester vult het BKG keuringsformulier in.
 9. Bij onvoldoende kwaliteit van de inzendingen kan de keurmeester de organisatie adviseren één of meerdere prijzen niet toe te kennen.
 10. Als de jurering verloopt in meerdere rondes, is het de keurmeester en de organisatie verboden tussentijds mededelingen te doen voor de prijsuitreiking.
 11. Tijdens de keuring zorgt de wedstrijdcommissie voor rust, voldoende verlichting en ventilatie in de keuringsruimte.
 12. Het oordeel van de keurmeester is bindend.
 13. De uitslag is ter inzage na de prijsuitreiking.
 14. Wanneer een deelnemer meent, dat er fouten zijn gemaakt, dan is protest mogelijk tot één week na het bekend maken van de uitslag bij de wedstrijdorganisatie.
 15. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de voorzitter van de jury als het de jurering betreft. In alle andere gevallen beslist de wedstrijdorganisatie. Dit oordeel is bindend.
 16. De rangorde per klasse wordt bepaald door de punten, zoals door de keurmeester op het BKG keuringsformulier is aangegeven.
 17. De bepaling welk bier de eindwinnaar van de wedstrijd is, geschiedt door een extra keuring van de bieren, die als eerste in hun klasse eindigden.
 18. De organisatie is verplicht om bij de registratie van de keuring daarvoor geschikte software te gebruiken. Het BKG adviseert sterk om gebruik te maken van de software aangeboden door Creagraphy (www.creagraphy.nl). Indien van deze software geen gebruik wordt gemaakt, dient de organisatie het BKG een “ csv bestand” met alle inschrijvingen aan te leveren. Zie ook www.bierkeurmeestersgilde.nl voor nadere uitleg.
 19. De wedstrijdorganisatie van “ open wedstrijden” wordt dringend geadviseerd de uitslagen van de wedstrijd aan te bieden aan www.onkbrouwen.nl .

Klachten procedure

 1. Klachten t.a.v. vermeende onregelmatigheden in het verloop van de open wedstrijd moeten bij de wedstrijdorganisatie worden ingediend.
 2. De termijn waarin men een klacht kan indien loopt vanaf de dag waarop de prijsuitreiking plaatsvindt tot en met 7 dagen daarna.
 3. Indien de wedstrijdorganisatie een klacht van een deelnemer ontvangt stelt deze het BKG en de organiserende vereniging op de hoogte van de aard van de klacht alsmede de gevolgde wijze van afhandeling. Er zal in redelijkheid naar gestreefd worden om een oplossing te vinden.

De prijsuitreiking en privacy

 1. De deelnemer kan bij inschrijven aangeven of zijn naam en woonplaats, bij de uitslag van de keuring vermeld mag worden.
 2. De deelnemer gaat akkoord met het plaatsen van de eventuele foto’s op de websites en social media pagina's van de Roerstok, ONK2024 en onkbrouwen. De wedstrijdorganisatie zal rekening houden met AVG-regelgeving.
 3. Deelnemers kunnen hun prijs alleen in ontvangst nemen wanneer zij aanwezig zijn bij de prijsuitreiking op 8 juni 2024 bij de LOC Brewery in de Spoorzone te Tilburg. Daar zal de uitslag bekendgemaakt worden door de wedstrijdorganisatie. Deelnemers dienen zich te kunnen legitimeren om hun prijs in ontvangst te nemen.
 4. Prijzen zullen niet worden nagezonden. Wanneer een deelnemer zijn of haar prijs niet in ontvangst neemt kan hij/zij iemand schriftelijk machtigen de prijs in ontvangst te nemen (met een kopie van het legitimatiebewijs), of deze op een later tijdstip in overleg ophalen bij de organisatie.
 5. De uitslagen en keuringsformulieren van het ONK kunnen na inloggen gedownload worden van de www.onkbrouwen.nl website.